Struktura organizacyjna


W skład Ośrodka wchodzą:

- Przedszkole Specjalne;

- Szkoła Podstawowa nr 5;

- Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;

- Internat;

- Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

- Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze;

- Biblioteka;
- Świetlica.
 
Przedszkole Specjalne

Dnia 1 września 2010 r. na terenie SOSW w Sieradzu rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Specjalne. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 8 lat. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu organizowane są w wymiarze 5 godzin dziennie i są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.

Nadrzędnym celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym jest uzależniona od rodzaju dysfunkcji i stopnia niepełnosprawności. Dzieci objęte są zajęciami logopedycznymi z wykorzystaniem metody Tomatisa, rehabilitacyjnymi, rewalidacyjnymi. Ponadto uczestniczą w zajęciach prowadzonych w sali integracji sensorycznej oraz są otoczono opieką psychologiczną .


Szkoła Podstawowa nr 5

Oferujemy:

-Specjalistyczną i doświadczoną kadrę: oligofrenopedagogów, psychologów, rehabilitantów, logopedów, neurologopedów, pedagoga, terapeutów, socjoterapeutów, tyflopedagoga, surdopedagoga.

-Zajęcia specjalistyczne: rozwijające uzdolnienia, alternatywne metody komunikacji, EEG Biofeedback, korekcja wad postawy, korekcja wad wymowy, logopedia, neurologopedia, terapia Tomatis'a, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, socjoterapia, rehabilitacja, audiowizualna stymulacja mózgu (AVS), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze.

-Koła zainteresowań: teatralne, plastyczne, drużyna harcerska, informatyczne, sportowe, artystyczne, matematyczne, kulinarne i inne.

-Nowoczesną bazę lokalową: sale dydaktyczne z dostępem do Internetu, sale do zajęć specjalistycznych, pracownię komputerową, bibliotekę z centrum multimedialnym, salę rekreacyjną, rehabilitacyjną/siłownię, świetlicę szkolną, stołówkę, pracownie gastronomiczne.

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym


Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat. Odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej, w wymiarze 10 godzin tygodniowo dla zajęć indywidualnych i 20 godzin tygodniowo dla zajęć grupowych. Osoby z głęboką niepełnosprawnością mają dzięki nim szansę na rozwój, podniesienie swoich umiejętności, integrację z rówieśnikami, rehabilitację. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego dla tej grupy dzieci i młodzieży.


Po dokonaniu diagnozy funkcjonalnej dla każdego uczestnika opracowany jest indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, w którym umieszczony jest plan terapii, a w szczególności praca nad rozwojem motoryki dużej i małej, komunikacji, funkcjonowania w otoczeniu, samodzielności.

W pracy wykorzystywane są różne metody: stymulacja polisensoryczna, terapia karmienia, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, programy Knilla, arteterapia, muzykoterapia, bajkoterapia, terapia zaburzeń sensorycznych Delacato, alternatywne metody komunikacji. Prowadzone są konsultacje z rehabilitantem, psychologiem, logopedą.

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w licznych imprezach integracyjnych i uroczystościach okolicznościowych.

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oferują wsparcie także rodzicom poprzez pomaganie w rozwijaniu samodzielności dzieci, podnoszenie ich sprawności, doradztwo w sprawach doboru sprzętu rehabilitacyjnego i możliwości uzyskania pomocy finansowej. Dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim wielka radość i szansa na rozwój.

Aby uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych należy:

-otrzymać orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

-udać się do Starostwa Powiatowego i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi.


Branzowa Szkoła I Stopnia nr 3

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie w zawodach: kucharz, fryzjer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, ślusarz.

Nauka odbywa się w klasach wielozawodowych o trzyletnim cyklu kształcenia. Do poszczególnych zawodów kształcenie praktyczne odbywa się w następujących miejscach:

-kucharz - na terenie naszego ośrodka

-pozostałe zawody w Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu lub u konkretnych pracodawców.

Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne dla wszystkich kierunków kształcenia.

Uczniowie, którzy do 1 września danego roku nie będą mieli ukończonych 18-stu lat, a chcący się kształcić w ww. zawodach, będą mieli podpisaną umowę o pracę jako pracownicy młodociani.

Uczniowie bez możliwości codziennego dojazdu mogą ubiegać się o miejsce w internacie z całodziennym wyżywieniem. Uczniowie mogą skorzystać odpłatnie z obiadu.

W terminie do 30 maja danego roku należy złożyć następujące dokumenty:

-podanie o przyjęcie do szkoły

-życiorys

-orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub jego potwierdzoną kserokopię

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zasadniczej szkole zawodowej w danym zawodzie (skierowanie na badania uczeń otrzyma w naszej placówce po złożeniu podania w szkole)

-skierowanie starosty sieradzkiego

-trzy fotografie

-potwierdzona kserokopia skróconego aktu urodzenia

-świadectwo ukończenia gimnazjum

 

Ośrodek nie prowadzi elektronicznej rekrutacji do zasadniczej szkoły zawodowej. W wyjątkowych przypadkach uczeń może zostać przyjęty w trakcie roku szkolnego.
 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie ośrodka. Uczniowie tej szkoły mogą również zamieszkać w internacie i korzystać ze stołówki szkolnej. Wymagane dokumenty:

-podanie o przyjęcie do szkoły

-życiorys

-orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub jego potwierdzona kserokopia

-skierowanie starosty sieradzkiego

-dwie fotografie

-wyciąg z dowodu osobistego rodzica lub potwierdzona kserokopia skróconego aktu urodzenia

świadectwo ukończenia gimnazjum


Internat
Internat oferuje 4-osobowe pokoje. Wykwalifikowana kadra przez całą dobę opiekuje się wychowankami. Wyżywienie jest całodzienne, uwzględniające indywidualne potrzeby żywieniowe. Zakwaterowanie w internacie jest bezpłatne. Uczniowie ponoszą tylko koszty wyżywienia. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach: muzycznym, plastycznym, kulinarnym, ekologicznym, turystyczno - krajoznawczym. Biorą udział w wycieczkach, rajdach rowerowych.

WCZESNE WSPOMAGANIE

ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

prowadzone przez SOSW w Sieradzu- szansą dla małych dzieci z problemami rozwojowymi

Wczesne wspomaganie to szereg oddziaływań stymulujących rozwój, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń. To także odpowiednie postępowanie wychowawcze mające na celu minimalizowanie trudności dziecka tak, aby uzyskało ono optymalny (potencjalnie osiągalny dla niego) rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

W naszym Ośrodku zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka działa od września 2007 roku. Systematycznie rośnie liczba dzieci korzystających z tej formy wsparcia. Pomagamy maluchom, których prawidłowy rozwój na skutek działania różnych czynników został zakłócony.

Oferujemy zajęcia wczesnego wspomagania każdemu dziecku z problemami w rozwoju od 1 roku życia do chwili podjęcia nauki w szkole.

Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub grupowo wg ustalonego planu zajęć.

Realizatorzy zajęć wczesnego wspomagania to młody, dynamiczny i rozwijający się zespół terapeutyczny, czyli: oligofrenopedagodzy, psycholog, logopeda, tyflopedagog i rehabilitant.

Terapeuci wspólnie ustalają indywidualny, kompleksowy program terapeutyczny, wspólnie kontrolują czynione postępy - weryfikują programy terapii, udzielają wskazówek dotyczących zasad pielęgnacji i opieki nad dzieckiem.

W zależności od potrzeb rozwojowych naszym podopiecznym proponujemy:

- zajęcia pedagogiczne

- zajęcia psychologiczne

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia tyflopedagogiczne

- rehabilitację

- terapię SI

 

Ponadto prowadzimy zajęcia zespołowe:

- dla naszych sześciolatków rozwijające umiejętności niezbędne do podjęcia nauki szklonej;

- dla młodszych dzieci grupowe zabawy w oparciu o metodę W. Sherborne.

Wszystkich uczestników zajęć wczesnego wspomagania bacznie obserwujemy i zauważamy, że wczesne wspomaganie:

- hamuje pogłębianie się niepełnosprawności a czasem nawet pozwala na całkowite ustąpienie niekorzystnych zmian, gdy nie są one jeszcze utrwalone;

- stymuluje rozwój psychiczny, fizyczny i umysłowy;

- pozwala na wykorzystanie potencjału dziecka;

- stwarza kontakty z rówieśnikami;

- wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia (bo małe dzieci mają większą podatność na postępowanie rewalidacyjne i rehabilitacyjne a w efekcie uzyskują szybsze efekty w usprawnianiu).

Rodzicom dzieci umożliwia:

- uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych;

- opracowanie programu wspierania rozwoju dziecka;

- kształtowanie pozytywnego kontaktu i relacji z dzieckiem;

- naukę rozpoznawania zachowań dziecka i odpowiedniej ich interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie;

- instruktaż i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych;

- wsparcie w pełnieniu funkcji rodzicielskich;

- wsparcie psychiczne w ramach grup edukacyjno - wspierających.

Co należy zrobić, aby dziecko było objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

- rodzic powinien udać się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu (Plac Wojewódzki 3, tel. 43 822-42-70) i poprosić o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka;

- wraz z opinią udać się do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sieradzu i złożyć podanie o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych i popołudniowych- pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą. Wychowawcy w pracy z uczniami stosują elementy socjoterapii. Prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania przyjętych norm zachowania. Uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Prowadzone zajęcia dają im możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków w nauce.

Przy świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna, dzięki której uczniowie mogą korzystać z posiłków finansowanych przez rodziców lub refundowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Biblioteka


Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Oprócz wypożyczania lektur szkolnych i podręczników nauczyciele biblioteki we współpracy z innymi nauczycielami cyklicznie organizują różnorodne konkursy, realizują autorskie programy.

W bibliotece znajduje się Multimedialne Centrum Informacji dla uczniów z dostępem do Internetu, drukarka i ksero - czynne w godzinach pracy biblioteki.
     
Informacja wytworzona przez:
Anna Wencwel
email: specsier@pro.onet.pl tel.:728491329
, w dniu:  22‑03‑2006 14:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  22‑03‑2006 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 10:41:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie