Przetargi


 

Sieradz, dn.02.06.2017r.

PROTOKÓŁ Nr 2 z posiedzenia komisji przetargowej

zgodnie z Zarządzeniem  nr 2/2017 Dyrektora Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu z dnia 04.05.2017r.

Komisja w składzie:

 1. Gonera Jolanta
 2. Zwolak Jan
 3. Iszczek Piotr

w postępowaniu pn: „ Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego OPEL VIVARO”.

Wartość samochodu oszacowano na kwotę  9.200,- zł.

Ustalenia wartości dokonano w dniu 08.05.2017r.

W związku z otrzymanym pismem od P. Wojciecha Chodkowskiego w dn. 02.06.2017r. dotyczącym rezygnacji z zakupu samochodu OPEL VIVARO

Komisja przetargowa postanowiła dokonać wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty złożonej na zakup samochodu osobowego tj. oferty Nr 4 złożonej przez firmę:

DS.-AUTO

Danuta Sakowicz

Ul. Brzozowa 10

07-200 Wyszków.

Na tym komisja prace zakończyła.

Podpisy komisji:

 1. Gonera Jolanta                       ......................................................
 2. Zwolak Jan                            .....................................................
 3. Iszczek Piotr                           ......................................................

 

Sieradz, dn. 01.06.2017r.

SOSW.272.1.2017

OGŁOSZENIE

Sprzedający –Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu  informuje, iż

w prowadzonym postępowaniu pn.„Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego OPEL VIVARO”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez firmę:

Centrum Handlowe „ Biały Dom”

Wojciech Chodkowski

Ul. Serocka 4

07-200 Wyszków

UZASADNIENIE

W dniu 01.06.2017r. o godz. 11.00 upłynął termin składania ofert.

W postępowaniu tym wpłynęły  5  ofert:

1.Agnieszka Muszyńska

Ul. Geodetów 64/2

07-200 Wyszków

Cena oferty –   12.768,00 zł.

2.Tadeusz Hanusiak

Ul. Emilii Plater 19

07-200 Wyszków

Cena oferty – 10.868,00 zł.

3.PHU „ ADI”

Krzysztof Frycie

Włyń 20

98-290 Warta

Cena oferty – 10.110,00 zł.

4.DS.-AUTO

Danuta Sakowicz

Ul. Brzozowa 10

07-200 Wyszków

Cena oferty – 12.822,00 zł.

5.Centrum Handlowe „ Biały Dom”

Wojciech Chodkowski

Ul. Serocka 4

07-200 Wyszków

Cena oferty – 14.760,00 zł.

Członkowie Komisji przetargowej w dniu 01.06. 2017r. dokonali oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez kupujących.

Termin zawarcia umowy wyznaczono na 06.06.2017r.

 

                                                                                  Komisja przetargowa

 

 

Sieradz, dn15 .05.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego.

/załączniki do pobrania na dole strony/

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 58

Tel. 43 822 45 63;  Fax. 43 822 00 87

e-mail: specsier@pro.onet.pl

 1. Przedmiot przetargu:

Samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Marka: OPEL VIVARO

Nr rejestracyjny: ESI 07FV

Rok produkcji: 2004

Pojemność: 1870

Moc silnika: 74kW

Silnik: 1,9 DTI

Paliwo: olej napędowy

Numer identyfikacyjny VIN: WOLF7BCB64V624239

Kolor lakieru: niebieski

Liczba miejsc: 9

Przebieg: 387722 km

Data pierwszej rejestracji: 12.05.2004r.

 1. Pisemny przetarg ofertowy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty , będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 01.06.2017r.do godz. 11.00

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu ul. Krakowskie Przedmieście 58 w sekretariacie lub ze strony internetowej:

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta

- adres siedziby oferenta

- numer PESEL i NIP oferenta

- datę sporządzenia oferty

- cenę ofertową i warunki jej zapłaty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 2.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 nie później niż do dnia 01.06.2017r. godz. 11.00  w sekretariacie SOSW w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58 w zaklejonych kopertach z napisem: „ Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego OPEL VIVARO”. Nie otwierać przed dniem 01.06.2017r. godz. 11.00

 1. Cena wywoławcza – 9.200,00 zł. ( słownie: Dziewięć tysięcy dwieście złotych)
 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku.

Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie sprzedającego tj. SOSW w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58 w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00 od dnia16.05.2017r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43 822 45 63.

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
 • Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty w terminie nie krótszym niż 5 dni po rozstrzygnięciu przetargu.
 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż

7 dni od daty podpisania umowy sprzedaży.

 • Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia na rachunek bankowy SOSW w Sieradzu

PKO BP Sieradz  19 1020 4564 0000 5602 0010 9652

 • Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.
 1. Inne informacje:
 1. Przetarg jest prowadzony na podstawie Uchwały Nr 533/2014 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 21.10.2014r. w sprawie procedur gospodarowania mieniem ruchomym.
 2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu

- nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

      11. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Załączniki do pobrania:

- oświadczenie oferenta załącznik nr 1

- wzór umowy załącznik nr 3

- wzór oferty załącznik nr 2

 

Sieradz, dn. 06.02.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzuogłasza przetarg nieograniczony pn: "Dostawa ekologicznego brykietu drzewnego - pelletu".

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:www.przetargi.ipzp.pl/soszw-sieradz

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego ekologicznego brykietu drzewnego - pelletu do celów energetycznych, na cele grzewcze w roku 2014 w ilości 100 ton ( pakowany w workach foliowych po 15 kg.)

KOD CPV 09111400-4 Paliwa drzewne

Zamawiający wymaga aby paliwo w postaci pelletu posiadało:

- wartość opałowa paliwa - min. 18 MJ/kg

- wilgotność 8% - 12%

- zawartość popiołu 1% - 2%

- biomasa ( trociny stanowiące odpady drewna iglastego i liściastego) powinna być sprasowana pod ciśnieniem, w kształcie walca 6-8 mm.

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z fakturą dostawy" Certyfikatów Jakości" określających wartość opałową i wilgotność.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany do końca bieżącego roku ( tj. 31.12.2014r.), licząc od dnia następującego po dniu podpisania umowy. Dostawy, o których mowa w pkt.5 będą dostarczane w partiach według potrzeb do siedziby zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania telefonicznej informacji o konieczności kolejnej dostawy i potwierdzenia zamówienia faksem. Zamawiający informuje o braku możliwości wjazdu samochodem z przyczepą do miejsca składowania opału.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7.1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

7.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności.

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

71.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.1.

7.2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

( zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

71.2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2.

7.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

( zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.

71.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.3.

7.2.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

71.2.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4.

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

71.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.5.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem zero - jedynkowym, ( spełnia - nie spełnia).

8. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Nie wymaga się wniesienia wadium do powyższego postępowania.

2. Nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

10 . Ofertę należy złożyć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz - sekretariat pokój nr 11 lub wysłać na adres Zamawiającego w terminie do 17.02.2014r., do godziny 9.00 czasu lokalnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2014r. , o godzinie 9.30czasu lokalnego w pokoju Nr 11 ( sekretariat) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

Sieradz, dn. 11.02.2013r.

SOSW/25/251/1/2013

OGŁOSZENIE

Zamawiający -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn." Dostawa ekologicznego brykietu drzewnego pelletu " nr sprawy SOSW/25/251/2/2013, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez firmę:

Piekarnia Lipianin
Witold Lipianin
49-351 Przylesie 32

 

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2013r. o godz. 9.00 upłynął termin składania ofert.

W postępowaniu tym wpłynęły 3 oferty:

 1. Piekarnia Lipiani

Witold Lipianin

49-351 Przylesie 32

Cena oferty - 81.057,00 zł.

Termin realizacji - 31.12.2013r.

 1. Żakowicz s.c. Robert i Wiktor Żakowicz

98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 5

Cena oferty - 85.800,00 zł.

Termin realizacji - 31.12.2013r.

 1. Eko-ANPOL Sp. zo.o.

98-210 Sieradz

Biskupice 88

Cena oferty - 83.640,00 zł.

Termin realizacji - 31.12.2013r.

Członkowie Komisji przetargowej w dniu 11.02.2013r. dokonali oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez wykonawców, a następnie przystąpili do oceny ofert w oparciu o kryterium cena - 100 pkt. przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta nr 1 otrzymała w kryterium cena - 100 punktów

Oferta nr 2 otrzymała w kryterium cena - 94 punktów

Oferta nr 3 otrzymała w kryterium cena - 97 punktów

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego

w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Termin zawarcia umowy wyznaczono na 19.02.2013r.

Komisja przetargowa

 

Sieradz, dn. 31.01.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/ Dz.U Z 2010R. NR 113, POZ. 759 Z PÓŻN. ZMIANAMI/.

  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Dostawa ekologicznego brykietu drzewnego - pelletu".

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.przetargi.ipzp.pl/soszw-sieradz

3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego ekologicznego brykietu drzewnego - pelletu do celów energetycznych, na cele grzewcze w roku 2013 w ilości 100 ton ( pakowany w workach foliowych po 15 kg.)

KOD CPV 09111400-4 Paliwa drzewne

Zamawiający wymaga aby paliwo w postaci pelletu posiadało:

- wartość opałowa paliwa - min. 18 MJ/kg

- wilgotność 8% - 12%

- zawartość popiołu 1% - 2%

- biomasa ( trociny stanowiące odpady drewna iglastego i liściastego) powinna być sprasowana pod ciśnieniem, w kształcie walca 6-8 mm.

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z fakturą dostawy " Certyfikatów Jakości" określających wartość opałową i wilgotność.mso-spacerun: yes

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany do końca bieżącego roku ( tj. 31.12.2013r.), licząc od dnia następującego po dniu podpisania umowy. Dostawy, o których mowa w pkt.5 będą dostarczane w partiach według potrzeb do siedziby zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania telefonicznej informacji o konieczności kolejnej dostawy i potwierdzenia zamówienia faksem. Zamawiający informuje o braku możliwości wjazdu samochodem z przyczepą do miejsca składowania opału.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1.Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7.1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW.

Ocena dokonana zostanie sposobem zero - jedynkowym, ( spełnia, nie-spełnia).

7.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności.

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

( zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

71.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.1.

7.2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

( zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

71.2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2.

7.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

( zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.

71.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.3.

7.2.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

71.2.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4.

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

71.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.5.

 1. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

8. Ofertę należy złożyć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, ul. Krako type=wskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz - sekretariat pokój nr 11 lub wysłaćna adres Zamawiającego w terminie do 11.02.2013r., do godziny 9.00 czasu lokalnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2013r. , o godzinie 9.30 czasu lokalnego

w pokoju Nr 11 ( sekretariat) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Sieradzu.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

Sieradz, dn. 20.12.2012r.

SOSW/25/251/1/2012

OGŁOSZENIE

Zamawiający -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu - zakup samochodu" nr sprawy SOSW/25/251/2/2012, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez firmę:

NAWROT Sp. z o.o.

Długołęka, ul. Wrocławska 33 B

55-095 Mirków

UZASADNIENIE

W dniu 20.12.2012r.. o godz. 9.00 upłynął termin składania ofert.

W postępowaniu tym wpłynęły 2 oferty:

 1. 1. Ford AUTO KABZIŃSKI

Autoryzowany Dealer

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Sulejowska 45

Cena oferty - 113.890,00 zł.

Termin realizacji - 28.02.2013r.

 1. NAWROT Sp. z o.o.

Długołęka, ul. Wrocławska 33 B

55-095 Mirków

Cena oferty - 98.423,41 zł.

Termin realizacji - 28.02.2013r.

Członkowie Komisji przetargowej w dniu 20.12.2012r. dokonali oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez wykonawców, a następnie przystąpili do oceny ofert w oparciu o kryterium cena - 100% przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta nr 1 otrzymała w kryterium cena - 86 punktów

Oferta nr 2 otrzymała w kryterium cena - 100 punktów

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3 umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Komisja przetargowa

 

Sieradz,dnia 10.12.2012r.

SOSW/25/251/2/2012

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: " Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu - zakup samochodu".

Uprzejmie informuję, że zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759,

z późniejszymi zmianami)

unieważnił postępowanie

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie:

Do niniejszego przetargu nie została złożona ani jedna oferta.
Dyrektor

SOSW w Sieradzu

Iwona Górka

 

Sieradz, dn. 28.11.2012r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/ Dz.U Z 2010R. NR 113, POZ. 759 Z PÓŻN. ZMIANAMI/.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu - zakup samochodu".

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.przetargi.ipzp.pl/soszw-sieradz

3. 5.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego ( rok produkcji 2012) samochodu w ilości sztuk 1, 9 osobowego ( 8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej wymienionych parametrach technicznych i wyposażeniu:

* fabrycznie nowy ( rok produkcji 2012)

* rozstaw osi min 3400 mm

* lakier akrylowy - kolor do uzgodnienia

* silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min. 115 KM

* homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

Z wyposażeniem:

* immobiliser

* centralny zamek z pilotem

* autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe

* wspomaganie układu kierowniczego

* układ hamulcowy z ABS

* hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu

* niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem

* napęd na koła przednie

* obrotomierz elektroniczny

* skrzynia 6 - biegowa ( 5 + wsteczny) manualna

* klimatyzacja dwu strefowa z manualną regulacją

* poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

* pasy bezpieczeństwa z napinaczami

* regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

* całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne/atermiczne

* elektrycznie regulowane przednie szyby boczne

* wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem

* przesuwane prawe drzwi boczne z oknem

* stopień wejściowy boczny oświetlony

* oświetlenie w podsuficie + gniazdo 12V w kabinie

* uchwyt wejściowy w części pasażerskiej i w kabinie kierowcy po prawej stronie, uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu w części pasażerskiej

* dwuskrzydłowe tylne drzwi otwierane pod katem 180 stopni przeszklone

* lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie

* awaryjne zaczepy holownicze z przodu i tyłu

* fotel kierowcy z regulacją

* podwójne siedzenie pasażerskie z przodu

* wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2 + 1 miejscowe ( 1 osobowe siedzenie odchylane)

* wyjmowany i składany trzeci rząd siedzeń 3 miejscowy

* wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa

* pełna tapicerka przestrzeni pasażerskiej

* reflektory przednie holagenowe + regulacja zasięgu

* światła do jazdy dziennej

* trzecie światło stop + światła przeciwmgielne tylnie i przednie

* obręcze stalowe z kołpakami + komplet kół zimowych ( opony zimowe + felgi stalowe)

* radio CD / MP3 z RDS

* gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik, pełnowymiarowe koło zapasowe

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku:

* wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane

* wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa

* schowek - miejsce ( pojemnik na pasy)

* szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze pojazdu

* komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn

* pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim

* szyny najazdowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzanie wózków do pojazdu

* oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych

Gwarancja:

*24 miesiące

* 3 lata na lakier

* 10 lat na perforację nadwozia

Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, oraz: instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną.

KOD CPV 34115200-8

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany do 31.01.2013r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1.Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana sposobem zero - jedynkowym, ( spełnia - nie spełnia).

7.1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW.

Ocena dokonana zostanie sposobem zero - jedynkowym, ( spełnia, nie-spełnia).

7.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności.

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

( zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

7.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.1.

7.2.2.Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizował należycie

( zakończył hr /span style=Times New Roman) w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostawy samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości brutto nie mniejszej niż 80.000,00 zł. ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

7.2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,

że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2.

7.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożyłp style= Oświadczenie

( zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.

7.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.3.

7.2.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

( zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

7.2.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,

że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3.

 

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

( zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1
7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawców wspólnie ubiegających sięo

udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać,

że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4.

 1. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

  8. Ofertę należy złożyć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu,

  ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz - sekretariat pokój nr 11 lub wysłać

  na adres Zamawiającego w terminie do 10.12.2012r., do godziny 9.00 czasu lokalnego.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2012r. , o godzinie 9.30czasu lokalnego

  w pokoju Nr 11 ( sekretariat) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  w Sieradzu.

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

Sieradz, dn. 20.12.2012r.

SOSW/25/251/1/2012

  OGŁOSZENIE

Zamawiający -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn."Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu - zakup samochodu" nr sprawy SOSW/25/251/2/2012, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez firmę:

NAWROT Sp. z o.o.

Długołęka, ul. Wrocławska 33 B

55-095 Mirków

UZASADNIENIE

W dniu 20.12.2012r.. o godz. 9.00 upłynął termin składania ofert.

W postępowaniu tym wpłynęły 2 oferty:

 1. 1. Ford AUTO KABZIŃSKI

Autoryzowany Dealer

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Sulejowska 45

Cena oferty - 113.890,00 zł.

Termin realizacji - 28.02.2013r.

 1. NAWROT Sp. z o.o.

Długołęka, ul. Wrocławska 33 B

55-095 Mirków

Cena oferty - 98.423,41 zł.

Termin realizacji - 28.02.2013r.

  Członkowie Komisji przetargowej w dniu 20.12.2012r. dokonali oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez wykonawców, a następnie przystąpili do oceny ofert w oparciu o kryterium cena - 100% przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta nr 1 otrzymała w kryterium cena - 86 punktów

Oferta nr 2 otrzymała w kryterium cena - 100 punktów

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt 3 umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Komisja przetargowa

 

Sieradz, dn. 12.12.2012r.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/ Dz.U Z 2010R. NR 113, POZ. 759 Z PÓŻN. ZMIANAMI/.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu - zakup samochodu".

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.przetargi.ipzp.pl/soszw-sieradz

3. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego ( rok produkcji 2012) samochodu 9 osobowego ( 8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.

Szczegółowy opis stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

KOD CPV 34115200-8

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany do 28.02.2013r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1.Wykonawca musi spełniać wymagania określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7.1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW.

Ocena dokonana zostanie sposobem zero - jedynkowym, ( spełnia, nie-spełnia).

7.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności. Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

71.2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.1.

7.2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca zrealizował należycie ( zakończył ) w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 dostawy samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości brutto nie mniejszej niż 80.000,00 zł. ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

71.2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2.

7.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1.

71.2.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 7.2.3.

7.2.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

71.2.4. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.4.

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie

(zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.1

7.2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawców wspólnie ubiegającmso-bidi-language: #00FFSzczegółowy opis stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.ych się oudzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.5.

 

 1. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

8. Ofertę należy złożyć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz - sekretariat pokój nr 11 lub wysłaćna adres Zamawiającego w terminie do 20.12.2012r., do godziny 9.00 czasu lokalnego.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2012r. , o godzinie 9.30 czasu lokalnego w pokoju Nr 11 ( sekretariat) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoc1zyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 

 

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego.

15‑05‑2017 17:45:31
Dokumenty:
Plik jpg ogłoszenie str.1.jpg
15‑05‑2017 17:47:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
681KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg ogłoszenie str.2.jpg
15‑05‑2017 17:47:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
799KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie - załącznik nr 1.pdf
15‑05‑2017 17:47:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzór oferty - załącznik nr 2.pdf
15‑05‑2017 17:47:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzór umowy - załącznik nr 3.pdf
15‑05‑2017 17:47:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
81KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Wencwel
email: specsier@pro.onet.pl tel.:728491329
, w dniu:  03‑09‑2008 16:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Świątek
email: specsier@pro.onet.pl
, w dniu:  03‑09‑2008 16:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑06‑2017 20:48:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie