OGŁOSZENIA


PROTOKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

(pliki do pobrania: logopedia, integracja sensoryczna, konsultacje, rehabilitacja, terapia pedagogiczna są na dole strony)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROGRAM ZA ŻYCIEM

(plik pdf do pobrania na dole strony)

 

ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z REALIZACJI PROGRAMU ZA ŻYCIEM

(dokumenty do pobrania są na dole strony)

 

ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU LEPSZY START

(dokumenty do pobrania są na dole strony)

 


OGŁOSZENIE "PROGRAM  Za  ŻYCIEM” jest  zatrudnienie na umowę-zlecenie do realizacji godzin specjalistycznej terapii w zakresie neuro i logopedii, terapii pedagogicznej, rozwijania kompetencji społecznych, EEG Biofeedback,tyflopedagogiki, surdopedagogiki,integracji sensorycznej SI, rehabilitacji, konsultacji lekarzy specjalistów oraz opieki pielęgniarskiej przez specjalistów w ramach realizacji zadania prowadzenia ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością na rzecz uczestników/ uczestniczek „ PROGRAMU  ZA  ŻYCIEM” REALIZOWANEGO W POWIECIE SIERADZKIM.

(ogłoszenia o postępowaniu ofertowym do pobrania na dole strony)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „ Lepszy start” nr RPLD.11.01.02/1/18/015 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o złożenie oferty zgodnie z treścią niniejszego zapytania.

(treść zapytania, oferta, oświadczenie i specyfikacja w załącznikach na dole strony) 

 

 

Projekt „Lepszy start” RPLD.11.01.02/1/18/015.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załącznikach na dole strony.

 

PROGRAM ZA ŻYCIEM

OGŁOSZENIE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu wszczyna postępowanie ofertowe.

Przedmiotem postępowania ofertowego jest zatrudnienie na umowe-zlecenie do:

Realizacji  godzin specjalistycznej terapii w zakresie neuro i logopedii, terapii pedagogicznej, rozwijania kompetencji społecznych, EEG Biofeedback, tyflopedagogiki, surdopedagogiki,integracji sensorycznej SI, rehabilitacji, konsultacji lekarzy specjalistów oraz opieki pielęgniarskiej przez specjalistów na rzecz uczestników/uczestniczek „ Programu  Za  ŻYCIEM” realizowanego w Powiecie Sieradzkim przez Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

Dokumenty do pobrania znajduja sie na dole strony

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W roku 2014 Powiat Sieradzki wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu przystąpił do KONKURSU NA DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI ZADAŃ Z DZIEDZINY EDUKACJA EKOLOGICZNA PN. "UTWORZENIE OGRÓDKÓW DYDAKTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH" - 2014 zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W wyniku rozstrzygnięcia tego Konkursu otrzymaliśmy dotację ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości - 29.835, 00zł. na realizację projektu "Tęczowy zakątek Maciusia " - ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Specjalnym i Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Całkowity koszt zadania wynosi 35.100,00zł.

W nowopowstałym ogródku dydaktycznym będziemy podejmować różnorodne działania - począwszy od lekcji, terapii, warsztatów, a skończywszy na imprezach, piknikach, konkursach, akcjach odbywających się na świeżym powietrzu dla szerszej społeczności. Celem ogólnym naszego programu edukacyjnego "Tęczowy zakątek" realizowanego w naszym dydaktycznym ogrodzie jest:

- wyposażenie uczniów w umiejętność obserwacji własnego środowiska oraz zmian zachodzących w przyrodzie;

- kształtowanie postaw ekologicznych dzieci zgodnych z etyką ekologiczną, które powinny znaleźć wyraz w codziennym postępowaniu i działaniu na rzecz ochrony środowiska.

 

Dzięki otrzymanej dotacji placówka wzbogaciła się o: pomoce, tablice dydaktycznei informacyjne, tabliczki do oznaczania roślin, rumowisko skalne, rośliny oraz w wyposażenie miejsca do edukacji i rekreacji. Realizacja działań projektowych wpłynie na wzrost wiedzy uczniów w zakresie ekologii. Nasi podopieczni poznają wiele gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków i owadów, które przylecą do nas zwabione posadzoną roślinnością. Walorem edukacyjnym i wychowawczym będą również zajęcia w nowopowstałym ogrodzie dydaktycznym - "Tęczowym zakątku Maciusia ".

www.zainwestujwekologie.pl

http://www.wfosigw.lodz.pl
 

Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty do zadania: Dostawa ekologicznego brykietu drzewnego pelletu, nr sprawy SOSW. 272.1.2014 / załącznik do porania na dole strony

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W roku 2013 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu przystąpił do konkursu organizowanego prze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi ,, Moja Wymarzona ekopracownia ''.

W wyniku jego rozstrzygnięcia otrzymaliśmy dotacje ze środkówWFOŚ i GW w wysokości - 38 261,00zł. Koszt całkowity zadania to 40 751,00zł. Dzięki otrzymanej udało nam się stworzyć nowoczesną ekopracownie.Pracownia, która została przekształcona ma kształt prostokątao wymiarach 6,55mx4,08m, posiada 3 okna wychodzące na południową stronę budynku.

Sala nie posiadała wyposażenia w pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną. Wykorzystywana była w edukacji uczniów starszych klas. Wobec ukończenia szkoły przez uczniów tych klas, pozostała pusta.

Sala była remontowana cztery lata temu więc nie wymagała modernizacji. Jedyną pracą remontową, która była niezbędna -to malowanie. Zostało ono wykonane przez wnioskodawcę. Na wyposażeniu nowopowstałej pracowni nie pozostał sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne, które znajdowały się tam uprzednio, gdyż były one dostosowane do gimnazjalistów

Z nowopowstałej sali korzystają uczniowie w wieku 6-13 lat, gdyż dla tej grupy zauważamy potrzebę wychowania proekologicznego zgodnie z przysłowiem ,,Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał".

Pracownia przyrodnicza została wyposażona w nowe meble o regulowanej wysokości , stoliki, krzesła, żaluzje , plansze ekologiczne, puzzle, itp. , pomoce dydaktyczne, sprzęt nagłaśniający, magnetofon, programy multimedialne , komputer z oprogramowaniem, rośliny doniczkoweurządzenie wielofunkcyjne,tablicę interaktywną z oprogramowaniemi odpowiednim rzutnikiem oraz mikroskopy i szafki na sprzęt.

Obecne wyposażeniepracowni ekologicznej umożliwi prowadzenie atrakcyjnych lekcji z całą klasą, jak i zajęć pokazowych oraz doświadczalnych.

Dzięki obecnemu wyposażeniu zajęcia będą mogły wreszcie mieć charakter prac doświadczalno-badawczych. Planujemy także przeprowadzać zajęcia ekologiczne dla uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym z terenu ( raz w miesiącu), gdyż oni zupełnie są pozbawieni kontaktu z profesjonalną pracownią.

Wysoka aktywność poznawcza i duże zaangażowanie emocjonalne charakteryzujące dzieci w młodszym wieku szkolnym sprzyjają kształceniu i rozwijaniu u nich aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony, zgodnych ze współczesnymi potrzebami i wymogami życia.

Edukacja w kreatywnych projektach przestaje być obowiązkiem - może stać się również przyjemnością i wizytówką nowoczesności.

http://www.wfosigw.lodz.pl

W dniach 19, 20 listopada 2013r. w trakcie zebrania z rodzicami przekazano informację o utworzeniu pracowni ekologicznej dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Sala powstała w ramach konkursu " Moja wymarzona ekopracownia", w ramach którego Ośrodek otrzymał dofinansowanie w wysokości 38.261,00 zł.. Całkowity koszt zadania wyniósł 40.751,00 zł.

Pracownia została wyposażona w nowe meble, sprzęt nagłaśniający i multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

Wyposażenie to umożliwi prowadzenie atrakcyjnych lekcji, zajęć pokazowych oraz doświadczalnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu jest realizatorem projektu nr WND-POKL.09.02.00-10-024/11 " Mogę więcej" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego "Procedurami Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO" wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp, na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami ;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58,

zaprasza do składania ofert na prowadzenie kursów teoretycznych w zawodach :

fryzjer, mechanik samochodowy, stolarz, piekarz

1. Nazwa i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

2. Przedmiot zamówienia: Prowadzenie kursów teoretycznych w formie zajęć dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu realizowanych w ramach projektu " Mogę więcej" nr WND-POKL.09.02.00-10-024/11

1. Dopuszcza się składania ofert częściowych - tak

2. Termin realizacji zajęć - kwiecień 2012r.; kwiecień 2013r.

3. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

4. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 26.03.2012r. godzina:10.00

5. Ofertę można dostarczyć osobiście do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, lub przesłać e-mailem na adres: specsier@pro.onet.pl , przesłać faksem na

nr 43 822 00 87.

W załączeniu

1. Zapytania ofertowe


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu jest realizatorem projektu nr WND-POKL.09.02.00-10-024/11 " Mogę więcej" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego "Procedurami Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO" wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp,na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58,

zaprasza do składania ofert na prowadzenie:

zajęć,działań promocyjnych,obsługę prawną

1. Nazwa i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

2. Przedmiot zamówienia: Prowadzenie zajęć dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu realizowanych w ramach projektu " Mogę więcej" nr WND-POKL.09.02.00-10-024/11.

3. Przedmiot zamówienia: działania związane z promocją projektu nr WND-POKL.09.02.00-10-024/11 " Mogę więcej" tj. założenie, prowadzenie, obsługa strony internetowej, promocja .

4. Przedmiot zamówienia: obsługa prawna projektu nr WND-POKL.09.02.00-10-024/11 " Mogę więcej"

W ramach w/w projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

- teoretyczne, praktyczne warsztaty zawodowe dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- warsztaty pielęgnacja terenów zielonych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- warsztaty obsługa maszyn i urządzeń biurowych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- warsztaty rękodzieło dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- warsztaty manufaktura pięknych przedmiotów dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- doradztwo zawodowe

- indywidualna terapia EEG Biofeedback/AVS dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- komunikacja alternatywna - indywidualne zajęcia dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- logopedia dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i dla uczniów SzkołyPrzysposabiającej do Pracy

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- język niemiecki - zajęcia dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- przedsiębiorczość - zajęcia dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- technologia informacyjna dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- zdrowe żywienie - warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- przedsiębiorczość - warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- kreatywność - warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- ekspresja - warsztaty dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

- zdrowy styl życia / profilaktyka -zajęcia dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy i dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

 

W ramach w/w projektu realizowane będą następujące zadania promocyjne:

- webmaster

W ramach w/w projektu realizowane będą następujące zadania:

- prawnik - obsługa prawna

  1. Dopuszcza się składania ofert częściowych - tak

2. Termin realizacji zajęć - od października 2011r. do czerwca 2012r. oraz od października 2012r. do czerwca 2013r.

  1. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

4. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 03.10.2011r. godzina:10.00

5. Ofertę można dostarczyć osobiście do sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, lub przesłać e-mailem na adres: specsier@pro.onet.pl , przesłać faksem na

nr 43 822 00 87.

 

 

PROTOKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

16‑03‑2020 14:46:59
Dokumenty:
Plik pdf INTEGRACJA SENSORYCZNA.pdf
16‑03‑2020 14:48:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KONSULTACJE.pdf
16‑03‑2020 14:48:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
820KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LOGOPEDIA.pdf
16‑03‑2020 14:48:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf REHABILITACJA.pdf
16‑03‑2020 14:48:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf TERAPIA PEDAGOGICZNA.pdf
16‑03‑2020 14:48:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie PROGRAM ZA ŻYCIEM
04‑03‑2020 16:06:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PROGRAM ZA ŻYCIEM
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
298KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z REALIZACJI PROGRAMU ZA ŻYCIEM

26‑03‑2019 20:07:07
Dokumenty:
Plik pdf Protokół z wyboru ofert terapia 19.pdf
26‑03‑2019 20:07:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
455KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół z wyboru ofert-neuro 19.pdf
26‑03‑2019 20:07:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
444KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Protokół z wyboru ofert-SI 19.pdf
26‑03‑2019 20:07:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
447KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY LEPSZY START

19‑03‑2019 09:45:56
Dokumenty:
Plik jpg ogłoszenie wybór oferty str1.jpg
19‑03‑2019 09:47:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
825KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg ogłoszenie wybór oferty str2.jpg
19‑03‑2019 09:47:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
593KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROGRAM ZA ŻYCIEM - POSTĘPOWANIE OFERTOWE

07‑03‑2019 20:38:03
Dokumenty:
Plik pdf za zyciem ogł 19 - SI.pdf
07‑03‑2019 20:39:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
350KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf za zyciem ogł 19 - ter.ped.pdf
07‑03‑2019 20:39:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
350KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf za zyciem ogł 19 logo..pdf
07‑03‑2019 20:39:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
350KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LEPSZY START ZAPYTANIE OFERTOWE

01‑03‑2019 15:49:06
Dokumenty:
Plik pdf LEPSZY START zapytanie ofertowe .pdf
01‑03‑2019 15:50:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
602KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LEPSZY START specyfikacja oferowanego sprzętu.pdf
01‑03‑2019 15:50:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
470KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LEPSZY START oferta komputery.pdf
01‑03‑2019 15:50:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
563KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LEPSZY START oświadczenie o braku powiązań.pdf
01‑03‑2019 15:50:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
457KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PROJEKT LEPSZY START- ZAPROSZENIE OFERTA OPROGRAMOWANIE
31‑01‑2019 16:27:03
PROJEKT LEPSZY START
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
505KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
385KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
561KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE PROGRAM ZA ŻYCIEM

21‑02‑2018 14:34:14
OGŁOSZENIE PROGRAM ZA ŻYCIEM 
Dokumenty:
Plik pdf OGŁOSZENIE PROGRAM ZA ŻYCIEM NEURO I LOGOPEDA.pdf
21‑02‑2018 14:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
351KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE PROGRAM ZA ŻYCIEM REHABILITACJA.pdf
21‑02‑2018 14:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
351KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OGŁOSZENIE PROGRAM ZA ŻYCIEM TYFLOPEDAGOGIKA.pdf
21‑02‑2018 14:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
352KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 39 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Anna Wencwel , w dniu:  11‑09‑2008 14:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Świątek
email: specsier@pro.onet.pl
, w dniu:  11‑09‑2008 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑03‑2020 14:50:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie